Leadership

 

Secretary of CPC Committee


Hu Jianlin


Email: hujianlin@cqu.edu.cn


 

Dean


Xie Kaigui


Email: kaiguixie@vip.163.com

Director of State Key Laboratory


Li Jian


Email: cqulh@163.com

 

Deputy Secretary of CPC Committee


Wu Jia

 

Email: wujia@cqu.edu.cn

 

Deputy Secretary of CPC Committee


Hu Xuesong


Email: huxuesong@cqu.edu.cn

 

Vice Dean


Wang Xiaojing


Email: quietwx@cqu.edu.cn

 

Vice Dean


Du Xiong


Email: duxiong@cqu.edu.cn


 

Vice Dean


Zhang Huaiqing

 

Email: zhanghuaiqing@cqu.edu.cn

  

Vice Director of State Key Laboratory


Li Hui

 

Email: cqulh@163.com